ساخت کارخانجات کامل ( کلید در دست) بهترین گزینه برای مشتری است.

نصب ماشین آلات و تحویل آن بر اساس ظرفیت تولیدی خواهد بود که در توافق قرارداد صورت گرفت است